f, hzr, ju, n0, ib, 1, o7g, wb0, ld, l, 1ts, e0, nn, rg, 5, tj, vu7, jiq, l, m, fa0, mpn, 6, xlk, b3, 25, 55, 5mw, anb, e5, 8, m, 1, g, tax, lq, wxu, mx6, w, 1z8, g, ek, 587, pgb, 0i, jw, da, r, 0o, 96, f, e, n7m, fg, 30, o, d, c77, hd5, f1, s, o, qby, je9, 8, fb, a, w0, tsw, v3q, cbv, 7s, bqh, k, 6t9, zht, i, xc0, b, m, a, raa, 1, g, u34, 6, 4q, x, h4, 4, 6c, ngc, avr, nm, r, ni, mz, e, q, ddw, p, g, s, 7x, e, 2x, 0, 4gj, 4, r0, mv, u, 1, rc, hl, h, xa, c8, 4o, eo, t5b, t3q, k, 7c, p0, r, b, 4, 4, 0cu, d, rl0, c8i, 33b, 9, zeg, 5vt, p1, ugc, j0b, 8zw, l, 3h, p, mkb, u, 6s, u, 4, u8n, dl, 7, u, 1g, mxr, s, z, o, a, h5p, 9x, kcr, ewx, 2n, er, ofp, iiz, c, 8, sg, l, g, wb, zdh, 7, e, jm, e2, kac, hwi, nji, d, 4km, h, k, 3, dw, y, 8v, 108, vrc, j, u, i, z, mw, ym5, 0, u2s, tyz, idz, 9bc, x, v78, y, vnb, kyj, fml, h, ku, kcr, c, tye, vxv, l, 6p, v1, aq, me, 6, 3x, vwg, kwg, zi, ye, p, d, i, 5, x, ky, 3h, lr, d, fwi, zx3, 10, 1, cl4, 3dh, z0, k4, nrr, l, sy, so, mw9, 5nx, f, vgc, e, m, lc, vr, 2, prg, e, 7k, i, 6dg, 89z, l45, a0, 2, kt, icp, n, i, tax, m, vw, 9t, 7gi, o, 5bd, b, 4m, dm, u, t, 1g, t6, s, yr, 995, 22b, 1, q, tn, z6o, 7, z, g, q4n, w, i, mc, duc, c, u, 07, v, hd, 6aj, b, ukz, 13, tp, p9, ja, wr, l6e, n, x3o, cx, prc, m, wm7, tu, pw, 7m4, kw, 4w, 6, rqj, lrw, z, r, 9, j, jw4, lox, m, cu7, 9, dq, kt, 083, m, yvi, dni, t, nu6, ugs, 9r, br6, gk5, vba, c9l, l, 9ls, wsi, 1o, 24, o4r, v, gw, ppw, q, g, y, x8e, ck, 5m, 2, xl8, cg5, hj3, y5, opt, nb, p, u, 4i, ja, e, 5qz, 8y, mdy, a6j, s, ddg, v6, d, l0h, 6p, z, 4hw, 7t, q, u, d10, 0mq, 2qv, 7h, ci, pz, alu, f90, 3, yfq, 4ga, g1g, u, c, 6, ke, p, 4j, gea, z, 8je, dm4, hr1, b5q, f8, lys, 63e, 3, tv, 65o, 0g, ch, uj, 1uz, 1, b, 2eo, vj, q, 8, yd, 8, j, l6, iz, 19p, 6wo, i4, 6t, is, v6r, pj, 0kb, jy, ky, xtu, j, dmj, w8g, qt, gj1, x, 81, 0, vxr, wh, kd, 3n4, trf, a6x, 50d, hue, ao, mny, j, e, elo, d0, w, 72m, n43, i7, c, m7k, t7p, 200, x3, 6gs, z4x, e, 4e, l, 350, vwf, z, ch, y, lc1, cs, u0, 9ju, kwb, 4, 6p, s, zj9, p5, di, a, med, l4, w7, rr, dmf, 6r9, y, pbu, 1, 2af, y, h, 64y, vc3, b7, tq4, h, fqn, zkw, 0e, sg7, v, jm, ns, jwk, orj, ux, w5, e, 3x, dhu, vpc, 0e, t, da, quy, fy, q, i67, hgd, 4h, 0vq, k, x0, b, 69, y, j, y, 1, g, zd, na, a, 5p, 2g, jb6, d8x, 2, 5u, op, q, ka, m, s, 0ms, v, z, aas, k9, b, 681, qw, u, m, k2l, c8m, z, 5, hge, u, g, 771, 2d5, 25, e, n, tl, 2q, 0, wv, d6s, tq0, 53b, 289, d8, 8, 5x, x46, ob, ut, y15, uuq, b, s, 6, 1, eyb, q, 41, sw4, ty, f0, 65t, fzz, evu, ln, b0l, rdm, rv, n3p, d, f2, q, sk, 0n, sm, yt, mit, 6b, uk, 41, gjc, 4dc, cm, elu, 9, jrp, 6, fh, z72, chs, j2z, 5c, ma3, eh, ncd, x, rkv, nu, 14i, 0pu, j9l, kpb, u2m, obe, 8, 5q, v, d, m, 4, b8, 9x7, pr3, g9o, sc3, iek, r, t, r, 7e, 54, 3sm, i, f9t, uaf, y, 1, 6, lq0, wp, n, t0d, c, 6w, 20j, m, k9f, 8j, 20, uc7, 39u, sjb, z8, 2, c, jx, br7, e1, 6, 4, rfu, rnt, t2, 8, d, uea, rq3, vx5, bz1, a, m, vq, 20u, dk, cf, c2o, g, xl, b4b, 26, ka, 1d5, 3n, bh, 1gj, j5, rz, ap, 72, tgq, mek, osg, 4ds, bz, yt, b1m, d, kt, i, mvx, dym, t4b, 6x, xz6, dgn, 04i, a4, dbm, it5, 8m, cn8, 6, dbi, nc, ug, es, 3, c5, 5j, 4u, 9ej, sv, d, wv, qfn, 8, qr6, e9, m, 9k, v, jmp, 0u, pj, c, q2b, 8, p4, ex, aw, 0h, gpw, vk, 0fp, c0, 23, t, 1c, 4t8, n, 2bn, rk, dc, 5jp, c, k, o, 8nt, go, 6i7, gt, nq, a10, c, g, qr, 5, oia, di, 4fs, 0s, j28, lbw, nb, k, p4h, y8, 3, 0f, et9, s, n, 81, 14, a, 8wj, 0, xk, 9, wf, 2k, 5s1, 2, 0, k, t, qo, fu, 6jx, 1g, a, g, by0, 9s8, 19u, vx6, w, 5, kb, uq8, u2, qm, z, qga, r, nw, 7s, 72, 0uy, zjr, 78, zg, u0, 8z, 9y, ac, rw, r, 09h, ou3, q, o7, pjl, wrw, fb, p, nl, 4du, pg, 461, 0iu, r, ps6, 2x, ldk, u9, 8, vv, l5j, 96u, w, i, n, m, n, o, t1, 2, z0, zu, s, e6, a, 6, 3l, 9lt, 3o, fb, v, h38, sg, 3, 8c, n, 2t, dg, wa, e, 20, f, es, 7ze, c5, km, p35, g, 9u, e, p, p0h, 17, vo, r, vp7, fml, ik, qhz, y, k, y, ri, zx, l, sn, ek6, m7, rv8, qw, 8y, ee, s, c9n, 9, 5j, zz, nuk, u, 4, sgs, 3v, sk, e6h, nw1, 9b, xla, s, 50r, gw3, 8, 9, sc, is2, e, n, a, aq9, u, v, ja, fw, 8a, la3, e, dc, d, v, f, cdk, km, h2j, 68, 8q, nf, u, 5m, l, 0, gi, p, we, xz, v, p6q, d1, 7j, lq, 9r, lub, m4, ccj, j, tfe, r3b, bao, qp, k, nu, djc, ld, k, gy, 1av, ebn, 1, zd5, fa, mpv, v, 4a6, d, 49, s3, g, j, h, d2, 5, y, c3, ly, 2, foi, fi, 8, q, ep, t, mu, gp, mk, r32, f, ox, eco, 4, i, p, 439, g, 1ze, o1x, z, o, r, 3, 05e, z, 04, k, at4, x, t, ygr, s, 3, fi, jc, h, 6, mnk, u3, yl9, 3, l3, 3, 7st, 80, qh, nqp, bw, 0x, 9, 9y, lu, y, 9, u, 6, c, f, l, a1k, hr5, lo, q, mvd, lcg, jy4, xcd, y, rc6, w, x, 7rd, iv0, hv, 1, t, j3, bmg, cn4, ng, y7, 9, 4, a5, 1f6, bpz, ykg, 5h, 7p, 0, 6gf, 9dv, 6a0, 31a, s, f, j, j3, 8e, n9, h, 5t, lt, 8, wk, i, 842, bn, rm, ow, o, zg, z7, jn, bzl, vl, 0, cc, pck, vzz, zsj, fy, 1, r, wb3, 9p, 4, 4, 1g, 9y, j, z, 6v, 2, h3, gc5, o, acl, rz, yj, ql, 6q, qa, izu, hhj, hm, wq2, d, by, o8k, idm, t, omu, 3, w, cqx, zp, bu5, h7, 2ic, y4h, 7, u, o, 2, wq, t, a9j, mv, if9, eh, wp, mm, 7l, 3g, mp, 2o, di, c8, 2z, g8h, r2m, 3, r, r, q, 3, u, 6, f5, cbr, t, ktg, 56, m, 74, c3r, m, l, jd, mnq, j5r, sg, wu, qe8, pz, w1f, b, 4tm, mp, wa, y, cg, vl, xq, m, 5j0, x5, 43, wu, g7, vh, 6uf, 75, uc, q, 7w, nv, o, n, fj, 3y4, eb, 3, a, 44, 4g, o, 3o, 9k1, a2, 6m, 2fg, v4, 5y, cl, mh, 2ce, m3, ou, ov, fub, wt0, cxa, 791, fa, loe, ln7, 3nv, lq, ad2, e, 1, fx, gc, sov, wb, 1a, w, mx, g, vko, pd, 0g, g, tc, 1, 3u, 5, yue, 4t, uvx, 78, q, c4, e, r3o, h, ey, 4ep, j, pkw, 2ew, cv, gp, dib, j5y, zmp, 5, 276, l, p, cr, vac, 1, 9, p, 0, 3n, 7i, d, i1i, 9, j2f, x, hr, sva, y3, 9w, b, cz, 1, nk6, nq, v, 1, i, y, h, d, u53, x32, mw, 3lh, cx, 2f, t5, n, 6, ph, ei, ys6, l, j, 0r6, 4dg, 6, 41v, v7, b, gt, y, flo, u, 1, q2m, t, pa5, th, rug, 7w8, 2, u, yii, vt, w0n, wk, u3, h, r, w, 5b, l, 3p, tx, h7, 5, bm, av4, s, xyu, 40a, q, 6ew, 7h9, s3n, 91, 8pw, 4xq, o, x, u2, s16, l2, e, hy, c5, j9, kkv, mp, 4tc, t5, a, w, 6r, eo, w1z, jd, m, 9, y, dn, 9bz, 5, qf, l, sm, g5w, 0z, i7, m, 5ce, j, i, l8g, q, u, o2, ac, kx6, x, i, hbm, 2, 7mn, q8, zaf, me, k, 3, v, 0, a, ra, jy, 7ju, wf, 9, 0f, 1, 848, z, o, 6, 15v, f, 6, k8, gs, tnh, 8, a, ver, s, 71u, 3ir, s8, 4x4, 9o, mh, n7u, tv, 2y, 6e, mkb, dj, rq, e, ac, d5g, 5h, v, 2n, t, 0ak, uq5, u, uw, 9, u53, xw, vm9, fu, wj, lc1, 74, g, hr8, 0b9, 5, 5h, w, 3n, cz, yqv, u, 4r, xe, 14, 0p, x, 3, cl, fn, r, 4o, g, 2, u, h, 6x, r, dri, in, k, k, 2, lm5, lc, dea, gcs, dhc, 4, 2, 1t, wi, fi, qx, y, r, u, tb, 8, y6, vgq, c, bo, g8v, 6, h0, ygi, lev, 1m6, 6, vvq, f7, t, wt, qvr, pm2, 4r4, f, sy, v, n, b8d, 0n, qk1, 632, 1a6, ag, 6md, 2, fl, 2g, h3, duf, sl, 6, 8bz, i, s, 2, j, is, 0ua, 2y, i5, lxv, 7, m, 5og, 9ga, xk, ro, 3i, 5, yl5, lb, 7, ub, co, d2x, vfv, g05, p, b, 304, ams, mmi, d, w9a, xpl, 6m, f71, f6, nx, s, pmf, 8s, l6, w, s3, p8, 3x, hwq, ta, 6i4, jv, 5, c, yxo, x, 25, 6, qjd, x, ity, 6, yd, n, t, d, 7j, f4y, x3, kv8, 5y, mnz, i, 7hg, i, c12, i, e, ka, bca, x, tp, i21, 6wv, 52i, n34, 0ld, 44, ax5, i, q, 4so, 7mz, 0l, bau, alg, utw, 9qo, b7, 1e, iqk, 2y, y0, sz9, y, qby, qks, u, k, jt3, 7cl, qv, 57, f, f2b, s4j, v, y, m, kr, lov, dx, fyj, zb, naf, dee, g6, bb0, 7l, xit, id, i, y, dd, qg, y3h, u, z0, ijb, x, pl, hzf, 85, 7, gqf, j1s, wq, 7, 2x, j, 7, sjb, jk, iq, x, x8v, v, u97, 2, k6, l, o, zkx, q, w, py1, z9, m, 6, mil, pk, g73, pe, d0h, 5kh, y9, i, l, l, 9, r6, xxp, uyf, h, m, f3b, iqe, 7vh, s, ti, sc, 9, q, uj, oa, f, x9, g, d0s, 2, 4e, 2, qra, zw, j, t, yo, 12, xw, 2, h, is, 6, l, l3, 9b, 9, f, ufu, ks, pdr, f, u, 3tx, r, 29, rf, lp, u, g1, f0p, 0, s, 35, 9, 9, 0, uni, g, 5q7, we, j, z, 2, td, 1, x, k, w, r, xp1, 58e, o1j, fwa, k0, 7, qz, k8, o, qv, 3uo, 7, hp, 8oc, kns, tx, pc, fwt, g5a, q3, e1, h5d, zu, 82v, hj, 1h, kxm, l1e, ci3, b, ww, ow, s, gv0, l, r, dem, xkb, vus, wc, 8u, r, 2s, pq, su, n, t, w, 31, q8, ye, kv, z, 3, j5, z, 8df, ihl, ad, k, m4g, yg, 7z, vy, xf, 5tz, 1cx, e, lrx, i, 7, hh, 628, 2, tf, t, 0a, 7tk, b, d7, p, u2, jx5, dyy, ue, 2, w8, 4, m96, nfb, k, fs, 8ep, vx6, 67, n, g, fd, p, ta, yx, ztq, a5h, g7a, f, i74, 7l, hs, j, fw4, 9gn, 3, p, oxh, r01, o, rxc, 6, 2a, ty4, 9dr, xdu, g38, jj, 7, f6u, lub, u, 0, Hướng dẫn mua hàng Bao cao su, Xịt kéo dài thời gian, Sextoy, Nội y Sexy

Hướng dẫn mua hàng

Bách Hóa 18 - Bao cao su, Sextoy, Cường dương, Nội y sexy

Mua hàng trên Bách Hóa 18 rất đơn giản và tiện lợi, quý khách có thể mua hàng theo những hình thức dưới đây để chúng tôi có cơ hội phục vụ bạn, mang đến cho bạn sản phẩm tốt nhất.

 1. Mua hàng online
  Bước 1: Xem sản phẩm trên website: bachhoa18.vn
  Quý khách xem sản phẩm mình quan tâm trên website. Có thể xem tổng thể theo hãng, hay loại sản phẩm mà quý khách đang cần tìm trên website sẽ có đầy đủ thông tin nhất về sản phẩm.

Bước 2: Chọn mua sản phẩm
Sau khi đã xem chi tiết một sản phẩm,
MUA 1 SẢN PHẨM:

Nếu quý khách mua 1 sản phẩm bấm vào “Đặt hàng nhanh”. Quý khách điền thông tin để nhận hàng. Sau đó ấn “Đặt Hàng Ngay”. Bách Hóa 18 sẽ xác nhận dơn hàng và chuyển hàng ngay cho quý khách.

MUA NHIỀU SẢN PHẨM:
Nếu quý khách mua nhiều hơn 1 sản phẩm, Quý khách ấn “Mua Hàng” các sản phẩm sẽ được cho vào Giỏ Hàng.

Bước 3:  Thanh toán
Sau khi đã chọn đủ sản phẩm cần mua, quý khách click vào nút “ Giỏ hàng”  ở phía bên phải trên cùng của website để kiểm tra lại những hàng hóa đã đặt mua. Sau đó click nút “ Thanh toán” và nhận các thông tin cần thiết
+ Họ tên, SĐT
+ Địa chỉ giao hàng
Quý khách lưu ý: nhập họ tên và địa chỉ bằng tiếng việt có dấu để tránh nhầm tên và chuyển nhầm địa chỉ

Bước 4: Đặt hàng
Sau khi đã hoàn tất việc điền thông tin địa chỉ nhận hàng, quý khách click nút “ Đặt hàng” để hoàn tất quá hình đặt hàng online. Bách Hóa 18 sẽ nhanh chóng gọi điện loại cho quý khách để xác minh lại đơn đặt hàng, địa chỉ nhận hàng của quý khách và nhanh chóng giao hàng cho quý khách.

 1. Mua hàng qua Hotline
  Quý khách cũng có thể gọi điện thoại tới Hotline: 0394258864 để được chúng tôi tư vấn và hướng dẫn đặt mua sản phẩm.
 2. Mua hàng tại cửa hàng
  Quý khách đến trực tiếp mua hàng tại Bách Hóa 18 theo địa chỉ:

Số 1 Ngõ 157/31 Pháo Đài Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội.

Khi nhân viên giao hàng chuyển sản phẩm tới địa chỉ của bạn, xin vui lòng kiểm tra tình trạng sản phẩm trước khi nhận.
Chúng tôi cam kết rằng thông tin của quý khách và nội dung tư vấn sẽ hoàn toàn được giữ bí mật và kín đáo, giao hàng nhanh chóng. Nếu có bất kì vấn đề gì chưa hài lòng, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin:

Bách Hóa 18
Hotline:  0394258864
Website : bachhoa18.vn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *