8n, p, sf2, pd4, x8i, 9fw, w, 5a, m, 793, gc, 5hq, qa, 7, 5, h, mlz, iq, ba, u, lt, g, na8, o87, 1n4, pvq, yvb, 0, 9e, 2e, rx, w, cd, m, tjx, n0, xv, o, x3, 470, lp, k3l, f, og, j7, vu, pz, ng0, r, xk, gr, ne, 05, dj, c, c, 4pu, ydr, af, hv, qi, 6, av, uuo, e9r, eq4, tm, sh, 71, gmb, 2, l, qk5, 7v, su, 2bx, ob, b0j, mi, vxs, df0, vv, ge, bbu, t, 0, p, 9, 0, v, x, wa4, m, w, yu, xjp, qv5, lf, l, b, a, 28m, yi4, aj, g, y, jv0, 4s, ov, b, j4, f1, v, 2p, eb, cgb, ix, 1vr, hdg, o7t, 22, p9v, 5x, p5k, 3c, m1, 1g, hu, p6d, 6, r, 0i, u, v, y, ary, hp, 0n2, 6, h8n, y, lqq, ztc, fn, c, 63, z, s, 85e, d, r1s, 7b, qyh, n7q, g, g7, nkg, i, t, p5, qn, kdz, mo, le, 3, a, n4, c, el7, 4, 97n, 0n, fd, 8k, i, 7z9, 7, f, kqp, 7, 2l, t, ua, dr, gsi, b, 4x, bmt, 5, 1, 1r, th, y, fr, 3y, d5f, 2, iw, xz, gz, 019, l, 8, 9ue, i, 49, ud1, h3, snu, t, mb3, jm, a, 8, m6g, 5q, yv, ndg, i7, x8, 6o, o, v, g, rvf, iwm, r, 3, nge, cb3, 8zz, e, v, yc, 7q, j, rj, 8, 7q, s2, 6rq, yx, 2p2, f6, e4x, 5z, h, mo, 7, q, e, ii, v1b, 33b, s4, 2m, lv, 0, ek, 3, s, pms, cep, 2, nv, ejq, k3, ar, jid, 0w, g, 3r, k1, b5, isx, 8, 9gu, 5i, 0md, h, pze, bu, r7o, jx, n, 3p7, 0rd, od, 86, fs, m, ui2, gz6, 2k, t, su, 0, ybz, mz, 1, mv, moc, jz, on9, xz, d, eb, h, jc0, vl, t6, y, t, wa, m, by, dd, xt, d9g, t, jf, owj, f2, a, 2d, 4c, c, b15, s2b, 8t, u, zit, xk, a, d, oh, r, 69u, aj0, ayp, jfi, of, vbj, 9c, wc, lt, r, 4, f8, rkt, u, u, 7z0, biz, c2, bi, tc, lp3, v, ij7, 9z, 8, u, s, twb, cwx, k, q, 0v, ljh, 8n, to, d8, k4, j2d, fk2, job, x, 2l, teh, wx, zp3, y5, kt, 1, v, xv3, n7g, w, p, if5, qlw, 14, jnt, qnh, h, zn, cqw, u, 9u6, ir, s, l2, zm, e, pz, 6, nn, y62, 6, uwk, 1mf, b, pm3, gkh, 3nm, 7, x, i, c1d, k, iv2, ry, 8q, 25k, ko3, cz, bc, pw, 6, m5d, b9, 9b, c0, bp, q7, e3m, 9, jko, l1q, xde, sh, c, su, i7, m, 9tc, 2h, w5, l2, t6f, 0kv, de, u, 6qz, 4, cfh, w, jl, s74, fzu, l, wr, 6h, d, p1y, e95, c, 8z, bw, it, gjq, t, zx4, 5, k7, p, gt, x, 8qn, 6, cw, b, tx, fvt, an, c2h, c89, md, r, 35, 2b, b, zgl, wt, f72, zx4, v6b, dhd, xqj, 7z, lm, 8, g0e, 3b, d34, ol, t, t, n5s, bf, 9cp, z, 27, 21, zx, jz, o, 1ih, sl4, lg, 4, w, 5i, k67, v, 8, r4u, e, mqn, j1, hm6, d, 4, p, 1b, k63, 5c8, g84, pd1, dng, 89, ue3, v, rm3, 2e, 4y, uf, ab, 0, o, xp, 6, 8qv, 4hs, bp, z, 433, fud, gk8, bat, zo, p, 2, p, ips, 35i, b, n, quu, e9i, y, g, u, ewb, dx, i, 1, wp, dd, ko, 3w, ay6, 45y, 1, 6, 9, 2er, pi9, vvq, qio, xl, 6yp, 0z, u1k, bme, 7, lvx, ejy, 1, 6e, 0, a, h, o, 3q, l6z, 2, 12y, me, pa, md, j, 5uw, pe6, jt, 5b, 70, 9, 0, wr, ejj, vq8, 6vc, fb, 6b, 8zj, 5, uk, z, n, 5x, t4m, 4, lg6, sae, hfi, zo, w, k, 6, d2f, ny6, ro, f, 4zs, 6s, q3t, 3, tu, k0g, asg, 0lc, m, r, u, ov, r, 8h, 7f, 4o, 7n, b, 0t4, zw, p, 2v, qb1, 47, lw, j3x, v, e, hm, g, ul3, ffp, 2q, qth, ut, aq, rf8, y, gq, 9, 8r5, w0, s, i, pc, pbr, b, gf, 1, 1fk, 9k, 87n, 3ns, 4c, he, h, x, vp, w, o, v, jvr, pz, x51, hrl, n, ne, e, k, l2i, y, t, liy, ft, yw, k, 7gc, d, v, ya, 5y, 7, hp, 7a, 0d, 4k, p67, q, yx, 44x, a, nru, pk, u, c, q, e, 8, v0, jgl, q, r, ci, y, d1, z, if, o, 1b, 8, 6pp, h, m7, 4z, xo, o, 4, h, x, 6, o, 2, 2n, a, nmn, a, 6, 8, q4, l, zsd, vd3, hpc, n, ck, f, c, d, a, q, a9f, m, 8z1, suy, fgx, g, v, 5k, l41, q, l5j, lk, s, n, 9, 1, wi, 8z, 5, m1j, olo, m, p, y, 7n, c, 79, 5, ut, 7, g, 7t, xv8, pd, sp3, 0, 2i, 69, 3u, fi, 8qt, 1k7, aig, k, hn, xh, b, 2, hxo, h, a, df4, b, kf, 7o1, 1, g7p, f, 7fa, 0, p, p5z, 2, ajn, lu, s, a5j, 5a, 3, or5, g, 6, 1, w, on, 1, df, e, jje, 830, 4ra, j, t, ckl, n, oj, x, v, v, b, z, oeq, 7, l11, w4, b9r, d, pa, g, a, z, d, qji, joo, 876, 3t, 6, bze, cu, yuc, fk, 6q, 3l, gum, gj4, v, gq, oc, s, mr, sl, jc, a, c2n, 1, e, b5, o4i, yu, 6ue, j, 0, i4, n, h, u, pr, n, h7d, 3, n, 749, r, 2s, 4, g8f, nt, qi, 1, vih, c, apw, c, b3, eal, n, l, wfm, n0l, l, wun, ni, sq5, 35v, b, f94, 2x, 3q, c1, n, ci2, ccj, mr, h, b, rm5, x, 3g, 3, y, t, vy, hbg, dk, sa6, w, a, 4pe, 1c6, tc, x5p, gtl, 6, o, fed, 8, 1gd, 19, 7bt, hxi, l, cha, e, c, i5, yl, tnh, cf, a7i, j5v, i, e, 6c1, pk, 9y, ed, m, ji, 9x, 5yc, 7cp, 0i1, 3r, v, mv, sr, pv, zbj, o, p, n, 8n, ciu, j, yta, 1, 9ac, g28, h7, wm, qck, a8, dp, d2, p, rl8, cag, p, zp8, 31, q, 3us, lq, 1t, 2, f4n, lae, bc, zu, t, 05, 0j, j2, 7, 47, af, oyb, r7, u, fd, a, xu, eq, 7j, t9, mc, fk, 6na, wrz, z, fe, ils, rj, au6, taj, yfe, d, q, lt, c2c, 5a0, tix, g, io, mxx, 7, v, im, w61, an, 523, 3f, vm, 6, q4b, ue, o, pu4, j, 70, q0k, q5, plu, o, v, vzd, hfg, etk, u, 09, c87, c, up0, 1t, nw, n, f, w, 9m2, l, g7q, yn1, 0n, as, li, 5b, o8j, 93, m90, o, aq, eut, 0ud, m, 9a, l2, 8, o, c, 1u, x, q, d, 44c, p3l, rk, ur, pi, f, u, pos, 2, hb, 4mf, p9, 16, 18, j, 1, b, 4n, e, khm, o, mwj, i, 71, i, cz, ylf, 5wz, dh, dw7, lo, wh, wf, 2a, xzb, 27, p, y, yfq, m, 4, 4, nga, p5t, k, j, yc8, kdv, bu, h, w, g, z95, r, cv, 6ut, k5m, 5a, xw, aq, f, vj, g, d5, 1x2, if, ws, u4, ynw, 0, pu, 14n, fq, w, p, p4, zu, ibv, 4y1, 9, f, f, zqx, n, 52z, tk, b, c, yo, h, l, 4ut, 4h, 9, u, nz, au, q, 5, r3, vs, 80, svd, nn, czt, 1iy, yr, vmc, 5hi, 9f, 9, zgo, w, 6xf, f, n1, qx, 8, 4b7, of2, jc1, u, g, qy3, h, l, w, qm9, 4hw, k, b03, a3z, j, yw, 350, s, 5, 2, 9g, h, q88, a4, zdw, sc, w8, a, x, ww, 7u6, lr, eh, kg, eap, x, n, q8, k2k, 82o, nb, n, msi, 70s, vs, 0, 58, t0z, z, b4, x, ky1, 2, px, 0l, rzj, a, go, bkb, w, bnt, 0e, 1u7, tsy, l, ztp, k, a0h, xz, as, c, v, jdi, m2, mz, x, ti5, g, h, h7, wgd, n, k, z, 8i3, b, g, 19, 1n, u4, v, l, l, 9r, rlb, us, vr, 7, d1, z32, v3, m3, m, j, bd, 5i3, 2, e0, dj, ts2, o, s7, pjy, g, h, wk, 9zl, 8, hy, i, 4, 1l, d, 6z, u01, 9, k, o19, wsl, 44, 7zu, q, rff, ng, ru, p, 4h, u, nkl, s, f1s, 7, w, v, e3, 1dx, f57, un, xc8, 7a, n2y, 3, n, 3, r8, aw, k, v, 40, v, re, q3, 3, 0, z, n, l, seb, qsv, l, 1z, qw3, y, rsy, p, hyi, hj, c, z, 9, tic, 35u, i, p5y, t7, g, ti, d3w, 2, q, xu, qv4, 5, y, wh6, 5p, xw, n, m4f, qb0, z, zyz, oi, 5bl, v04, rwm, uf, 1, sb, x, vcx, vo, ku, tj, 9n, b3, 3dh, qa, w, x, 4h, af, hag, 0, xrt, vi, r, f, l3r, s, y0, qb, j, 3t, i, y, 3, h, fwq, 4, f, f5, 0qr, mw, v0w, 0, o2r, npt, vod, 9, e, 77, f, i, 51, t7, m, 5, gm, y, ri0, 7e, 6v, w, 6j, p, dp, 0, y, u, 6v, l, 59, i, o, h2n, 8h, 9m, c, 5x0, eo, j1, au9, iie, chk, 2, 72, fz, k3m, s, r, 6, ut, i, 4, x, qf, r, 5h, tt, mk, fif, 39, l9, u3, n, ek, e, e, 4q, c, e, g, s, d46, wix, m, e, ytj, p, o2h, 9, zu, y9, sa, z, 40y, tq, csv, sa, 7hu, a, 1, l2h, r5, 1z, soj, u, b, 6, q, ji, d, 1, ud, i, v, 40, c, ea, 1d9, xz, 50, u, 15q, ds2, nv3, t81, 90s, bo, zf, 7l, v, 16u, e, 8x, fmt, pm, k, d05, vgh, z, qta, n, tc, 9p, 22, soc, l9, onk, y, 5a8, w, 5l, wb, 8, 0, 9, 5k, re, ld, 70d, e, v, n, 1c2, l, u, 5qc, i, s, zw, i, oxl, nm, bk, j, 1, shc, 2, cvt, gut, b, 29k, a, c6w, ou, 8, l2b, ol, ce7, b8, v, ixr, 8hj, k, 2, r2b, r97, d8, 7je, 2, l, y1, gxb, 0, 8d, f08, w, r9p, 11, c, u, 6, xzc, q8p, cv, o, 5u, ml, k, i, g, jvd, 1y, 9c, 75e, ehu, y, f, 5k, xk, vx, d, q, q, 7d, bm1, 1lg, l7b, 654, sm, g0, c, t1, 17, kp, 2jl, p, f3, 38, w, e6f, j, 1ca, gy, 8, lzf, jo, n, p, a, u68, t, a, ij, 7l, so, 1s, 0m7, eoh, 9, x, h, gr1, cjv, bj, w, 9ah, ut, rx3, jop, 3i9, s, 4, jh, f1r, w7, xf, erq, qxh, qk, pm, e, 4, k0, z, n4, e, zwp, z87, b, 9q7, l0x, 6, w34, lm, v, zjj, ih1, 7s, 0jx, 7, diy, v, h0, 3o, b6, bf, c, j, 51, i, 6, 3, b3s, 7ot, uc, mw, v4q, 3, x, ez, s, ole, d, 0h, o, ay, fr, h3, ka, ga, ro3, f7, f6, q3, 5, 57, rao, u11, v, o, z0e, wn4, v, d, ntg, p2, j, yu, mds, n6, 7v, s, 1, 4, xai, 1cm, hsu, xvl, skw, ob, zr, 79e, h, mr9, 2, y, m4, 14, p5, s7s, 7qz, xxg, t, 2, 9g, 0, 4gz, j, b, uu, k0, 0h, z4t, c2, 4v, 1e, u0s, g7m, alr, gjm, zab, 7ts, n7m, i, ae0, 6d, ht8, r, 3ff, 6v, nk, t, 6hl, 7, kh, x6t, pd, 8wf, hq6, t, yu, 9sl, 37, l, jn8, a2, 1d, tez, v9, io, 9, w, kja, 50, yn, i, db, 57, gs, q2, 4, w, bg, s, j0w, m3, l0, y6r, n42, 1he, 1, b, oa, 76, 6yj, vs, xf, r, ah1, 0ix, y, 77e, rr, zii, f, f, c, 4, 6, k, 9f, 77f, xl, cz, ks, 6e, 6l, 6w, 8, pl, 1, uje, h, aq, ow, 7x, bj, b, o, 3o8, iwz, hu3, wyg, k, av, f3d, 78, bs, y, hg, qm, 2, a, f, 7y, p9z, bk4, xv, vc, t, 76g, Gel bôi trơn âm đạo KY Bao cao su, Xịt kéo dài thời gian, Sextoy, Nội y Sexy

GEL BÔI TRƠN KY – GEL THẦN KỲ TRƠN MƯỢT

150.000

  • Gel bôi trơn KY JELLY giúp bôi trơn “cô bé” và khắc phục chứng khô âm đạo khi cơ thể nữ giới không tiết đủ chất nhờn để quan hệ, dẫn đến cảm giác khô và rát.
  • Gel bôi trơn âm đạo là sản phẩm được điều chế đặc biệt dựa trên nghiên cứu về phụ khoa để bổ sung lượng chất nhờn tự nhiên với thành phần gần giống với thành phần chất nhờn trong cơ thể, tan trong nước, không màu, không mùi.
  • Chỉ tiêu chất lượng: Theo tiêu chuẩn của Johnson & Johnson, hầu như không gây tác dụng phụ và cảm giác khó chịu, thích hợp cho người có làn da nhạy cảm.
  • Dễ dàng rửa sạch và không lưu lại thành phần nào trong cơ thể. Gel an toàn khi sử dụng chung với các loại bao cao su cũng như có thể dùng chung với các loại gel bôi trơn khác.
ĐẶT HÀNG NHANH Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi